Team Detail

JCI SOLO
MATARAM
jci_solo
Praditya Sukmo Fatrasunu
Rieter Kharismawan Herlangga
Nama
Praditya Sukmo Fatrasunu

Usia
29th

Instagram
Nama
Rieter Kharismawan Herlangga

Usia
24th

Instagram
Deniar Wicaksono Nugroho
Aditiya Eko Prasetyo
Nama
Deniar Wicaksono Nugroho

Usia
33th

Instagram
Nama
Aditiya Eko Prasetyo

Usia
23th

Instagram
Saryanto
Nama
Saryanto

Usia
25th

Instagram