Team Detail

BIANCONERI CIMAHI
BANDUNG RAYA
cimahibianconeri
ZAKARIYA RIZQI IKHSAN ARISANDI
FERDY RAMADHAN
Nama
ZAKARIYA RIZQI IKHSAN ARISANDI

Usia
22th

Instagram
Nama
FERDY RAMADHAN

Usia
26th

Instagram
KALAM AZKIYA NUMAN
TIMOTIMUS HERZON MONIUNG
Nama
KALAM AZKIYA NUMAN

Usia
21th

Instagram
Nama
TIMOTIMUS HERZON MONIUNG

Usia
31th

Instagram
ANGGA GUNAWAN
Nama
ANGGA GUNAWAN

Usia
30th

Instagram