Team Detail

CISC Bandung
BANDUNG RAYA
ciscbdg
KEVIN PANDYA EKA PUTRA
BAYU RAHMATULLAH
Nama
KEVIN PANDYA EKA PUTRA

Usia
23th

Instagram
Nama
BAYU RAHMATULLAH

Usia
22th

Instagram
RIKSA GALIH PURNAMA
YUDA ABDUL ROHMAN
Nama
RIKSA GALIH PURNAMA

Usia
25th

Instagram
Nama
YUDA ABDUL ROHMAN

Usia
22th

Instagram
FARHAN LITAROZI
Nama
FARHAN LITAROZI

Usia
25th

Instagram